วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health  and  Welfare
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551
 1.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 2.  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน
 3.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
      ประจำวันอย่างเหมาะสม
 4.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
     เหมาะสม
 5.  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ
      ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
 6.  พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
 7.  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
     เจ้าของภาษา
 8.   อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา
 9.   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
        ของเจ้าของภาษากับของไทย
11.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้
       และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน
12.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง
        การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
****************************************

หน่วยการเรียนรู้ที่   8   เรื่อง   Health  and  Welfare
ตัวชี้วัดด้านความรู้
1.    บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียน
2.    วิเคราะห์โครงสร้าง
-      Should  and  shouldn’t 
-      Why  don’t / doesn’t
3.   ระบุคำศัพท์ที่แสดงอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
       4.   วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ
       5.   วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล
6.   วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
7.   วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจ
ตัวชี้วัดด้านทักษะ
1.   สามารถเขียนคำศัพท์จากบทเรียนที่เรียนได้

2.   สามารถอธิบายโครงสร้าง Should  and  shouldn’t  Why  don’t / doesn’t   และนำไปใช้ได้

3.    สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

4.   สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

5.   สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

6.    สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ

7.    สามารถเลือกใช้คำศัพท์แสดงอาการของโรคภัยไข้เจ็บได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.   ใฝ่เรียนรู้
2.    มีวินัย : นักเรียนสามารถดูแลตนเองและปฎิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอย่างถูกต้อง
 Vocabulary    Unit  8   M.2
              -     illness (n.):                a disease of the body or mind, or the condition of being ill (การไม่สบาย, การเจ็บไข้ได้ป่วย)
               -     symptom (n.):        something wrong with your body or mind which shows that you have a particular illness (อาการของ
                -     sneeze (v.):                   when you sneeze, air and often small drops of liquid suddenly come out of your nose and mouth in a way you cannot control (จาม               
                 -     watery (adj.):                full of water or relating to water (เปียก, แฉะ)
                -     runny (adj.):                 a runny nose, runny eyes, etc. have liquid coming out of them, usually because you have a cold (ซึ่งไหลหรือหยด
                -     cough (v.):                     HBHto suddenly push air out of your throat with a short sound, often repeatedly (ไอ
                -     sore (adj.):                   painful and uncomfortable because of injury, infection or too much use (ปวด, เจ็บปวด
               -     pain (n.):                           a feeling of physical suffering caused by injury or illness (การปวด)
                -     earache (n.):                        a pain inside your ear (อาการปวดหู
                -     awful (adj.):                        very bad or unpleasant (แย่)
                -     liquid (n.):                           a substance, such as water, that is not solid or a gas and that can be poured easily (ของเหล
                -     shot (n.):                              an injection of a drug (การฉีดยา)

                -     swallow (v.):                      to cause food, drink, pills, etc. to move from your mouth into your stomach by using the muscles of your throat (กลืน)

                -     terrible (adj.):                     extremely bad (ซึ่งแย่มาก)

                -     vomit (v.):                           to bring food or drink up from your stomach out through your mouth, because you are ill (อาเจียน)

                -     prescription (n.):               a piece of paper on which a doctor writes what medicine a sick person should have, so that they can get it from a pharmacist (ใบสั่งยา)

                -     That’s a shame.:                (spoken) used when you wish a situation was different, and you fell sad or disappointed (น่าเสียดายหรือน่าเสียใจ)

                -     healthy (adj.):                     physically strong and not likely to become ill or weak (มีสุขภาพดี, ซึ่งแข็งแรง)

                -     shiver (v.):                          to shake slightly because they feel cold, ill or frightened (สั่น)

                -     similar (adj.):                     almost the same (เหมือนกัน, คล้ายกัน)

                -     confused (adj.):                  unable to understand or think clearly what someone is saying or what is happening (ที่สับสน)

                -     transmit (v.):                      to spread a disease from one person to another (แพร่เชื้อ)

                -     infection (n.):                     a disease that affects a particular part of your body and is caused by bacteria or a virus (การติดเชื้อ)

                -     wipe (v.):                             to rub a surface with something in order to remove dirt, liquid (เช็ด, ถู)

                -     come into contact with:   to be in a place where you meet someone or experience something (พบหรือสัมผัสโดยบังเอิญ)

                -     last (v.):                               to continue to exist (คงอยู่)

                -     mutate (v.):                         to change and develop a new form (เปลี่ยนรูป)

                -     severe (adj.):                       causing very great pain, difficulty, worry, damage, etc.; very serious (รุนแรง, สาหัส)

                -     pneumonia (n.):                 a serious illness that affects your lungs and makes it difficult for you to breathe (โรคปอดบวม, โรคปอดอักเสบ)

                -     disease (n.):                         an illness which affects a person, animal, or plant (เชื้อโรค, โรค)

                -     epidemic (n.):                     a situation in which a disease spreads very quickly and infects many people (โรคระบาด)ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

                -     โดยปกติแล้ววัยรุ่นมักจะเป็นไข้หวัด 2-4 ครั้งต่อปี ซึ่งสถานที่ที่วัยรุ่นจะได้รับเชื้อและเป็นไข้หวัดคือโรงเรียนมีงานวิจัยหลายฉบับรายงานว่ากบเหลาดินสอประจำห้องเรียนเป็นแหล่งที่สกปรกที่สุดในห้องเรียน  การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนเป็นประจำสามารถช่วยรักษาสุขภาพของนักเรียนให้ดีได้             -            ความกลัวที่จะต้องไปพบทันตแพทย์เรียกว่า โรคกลัวการรักษาฟัน (dental phobia) ได้มีการประมาณการว่าผู้คนร้อยละ5-10ต้องทนทุกข์ต่อโรคกลัวการรักษาฟัน และหลีกเลี่ยงการพบทันตแพทย์ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลจะมีราคาเท่าใดก็ตาม ซึ่งโรคกลัวการรักษาฟันนี้ได้ถูกจัดอันดับไว้ให้เป็นหนึ่งในโรคที่คนกลัวมากที่สุด


                                -              การรักษาไข้หวัดใหญ่ภายในบ้านที่แพทย์ยอมรับว่าได้ผล คือ การพักผ่อนให้มาก การสูดจมูกบ่อย ๆ นอนหลับด้วยการหนุนหมอนสูงขึ้น ดื่มน้ำอุ่น วางถุงร้อนหรือถุงเย็นไว้รอบ ๆ จมูก และอาบน้ำอุ่น